Skip to content

ДС за мюсюлманската секция на Независимото дружество

25 ноември 2009

През лятото на тази година излезе книгата на Веселин Ангелов „Секретно! Протестните акции на турците в България (януари-май 1989 г.)“. В нея авторът публикува доста секретни документи на Държавна сигурност от 89 г. във връзка с настроенията тогава сред мюсюлманското население в страната  и т.нар. „майски събития“. В дългия предговор към книгата Ангелов се опитва особено безуспешно да докаже, че все пак главен организатор на най-големите организирани протести в България след 1944 г. не са Независимото дружество за защита правата на човека и турската Демократична лига за правата на човека, а Ахмед Доган, който по това време е в затвора.

Забавното е, че документите, които след това публикува Ангелов напълно опровергават версията за каквото и да е участие на Доган в събитията. Както ще се види дори от малкото документи от книгата, които препубликуваме в блога, българските мюсюлмани се организират главно покрай НДЗПЧ, някои от тях са близки и до Демократичната лига, но за Ахмед Доган не става и дума:

Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление

Рег. № І-334.
Екз № ед.
3.02.1989 год.

Информация относно: Получените на 31 януари, 1 и 2 февруари1989 г. по-характерни данни във връзка с обстановката сред лицата, възстановили българските си имена

През изминалите три дни не са допуснати остри враждебни прояви, груби нарушения на обществения ред и трудовата дисциплина на протурска основа.Във връзка с проведени мероприятия за утвърждаване на възродителния процес и положителни прояви на лица с възстановени имена телеграмите съдържат следните по-интересни сведения:

– В с. Кардам, община Генеарал Тошево, Варненска област и проведена среща на жителите на селота със завърналото се от Турция семейство Демиреви. По оценка на източник срещата е дала положителни резултати. Макар и с известно недоверие, присъстващите приели като обективно казаното за трудния живот на обикновенните хора в Турция;

– В с. Липник, Разградска община е проведена вечер на младото семейство, която била организирана добре и посетена масово. Изказани са мнения и желания от много лица, да се провеждат по-често такива срещи и последните да се превърнат в традиция;

– Редица данни показват стремеж към постоянно битово устройване, най-вече от млади семейства, които се подготвят да строят нови къщи (с. Раковски, Разградска област; селата Ясенково, Осеновец, Борци, община Венец и др.).Преобладаващата част от придобитата информация е за коментарии, разпростра­нявани слухове и прояви на протурски и изселнически настроения. В Разградска и в някои райони на Варненска област продължава по-нататъшното разширение на коментариите и разпространяваните слухове за предстоящо връщане на старите паспорти и арабско-турските имена. В Силистренски район те са обхванали почти всички селища. Наличието на военни части в района тревожи населенето и се използва от националистите за разпространението на всевъз­можни слухове. В селищата на община Добрич те са придобили такива размери, и така им се вярва, че работничка в плетачен цех в с. Божурово, на общо събрание на цеха задала въпрос за сроковете за връщане на паспортите;

– В Сливенски район с повишен интерес се коментирали предаванията на чуждите радиостанции свързани с преустройството в Съветския съюз и по-специално по националните проблеми. В тази връзка се изразявали становища, че под влияние на съветското партийно и държавно ръководство, в България щяло да се промени отношението към „малцинствата” – предстоящо връщане на арабско-турските имена, откриване на турски училища и др.;

– В общините Шумен и Каолиново масово се обсъждат съобщенията на чужди ра­диостанции за участието на няколко лица от с. Климент, община Каолиново, в дейността на т. нар. Комитет за защита правата на човека. Станало е известно взетото решение, на същите да се разреши да заминат за Австрия. Това е предизвикало раздвижване и коментарии сред някои репресирани националисти, които се изказват, че имат желание да последват примера им, но за сега конкретни постъпки не са правени;
– В Кърджалийски район значително е увеличен броят на лицата, които изказват увереност и не скриват желанието си да напуснат България. Това се потвърждава и от рязкото увеличение на писмата до Турция през януари т. г., в които се прилагат списъци с установъчни данни за изготвяне на декарации и молби за из­селване. ( В 940 писма има приложени списъци, които съдържат имената и данните по на 4-5 до 30-40 и повече лица);

– Сведенията от поделенията в Търговище, Русе, Разград и др. показват известно увеличение броят на протурски настроените лица, които открито, невъздържано изразяват враждебното си отношение към възродителния процес. Отправят за­кани за саморазправа с тези, които се обръщат към тях с българските им имена и които са се „продали на българите”. Поделенията вземат мерки за документиране и вземане отношение към тези лица.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Лично секретно!

МВР
Областно управление
Рег. № 26, екз.№ 2
6.ІІ.89 г.
Гр. Разград

Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление
Вх. № 2290 от 07.02.1989 г.

Н. Пенков (п)

До първия секретар на Областния комитет на БКП
Др. Петър Петров

Седмична информация по линия на възродителния процес на територията на Областното управление на МВР – Разград за периода от 28 януари до 3 февруари 1989 г.

През изминалата седмица в оперативната обстановка по линия на възроди­телния процес на територията, обслужвана от Областното управление на МВР – Разград, постъпиха известни усложнения във връзка с активизирането на отделни групи лица с възстановени имена за създаване на „филиали” към т. н. „клубове” или „дружества” за подкрепа на гласността и преустройството и за защита правата на човека в България.

По линия получена от достоверни източници в с. Климент, Шуменско са засечени 8 лица, обявили се за членове на „турската секция” на т. нар. „Клуб за демокрация и преустройство”. Същите се явявали като щаб на по-мащабна орга­низация на територията на Шуменски и Дуловски район. Засечените лица представляват две българомохамедански семейства – сем. Бабечки (5 чл.) и сем. Узунови (3 чл.), преселени от района на Гоце Делчевско [с. Корница – б. съст.]. Лидер на групата се явява Демир Бабечки – главата на семейството, а дъщеря му Сузана Бабечка [Зейнеп Ибрахимова – б. Съст.], р. 1958 г., неработеща, се сочи от западната радиопропаганда като пълномощник на организацията за Североизточна България.

Членовете на „турската секция” се разделяли на две групи – редовни, които се приемали след подаване на молба и симпатизанти. По думите на Бабечка в последно време организацията им се увеличила с 20 нови членове, а симпатизан­тите вече надхвърляли 200 души. Сред тях имало хора от 4 шуменски и няколко селища от Дуловски лайон. Сузана Бабечка поддържала връзка по телефона с един от лидерите на българската вражеска емиграция Петър Бояджиев, намиращ се във Франция, откъдето работи активно срещу НРБ.

С оглед предотвратяването разрастването на тази дейност, на семейства Бабечки и Узунови е организирано извеждане от страната с редовни документи. Като ответна реакция Сузана Бабечка се свързва отново с Петър Бояджиев и му предлага поименно 12 лица за техни заместници. От тях 9 лица са от Дуловска община на Разградска област.

Сред тях се открояват Алипи Давидов Заимов от гр. Дулово (52 г.), с висше образование, безпартиен, бивш учител, понастоящем работи в сондьорска група; Сашо Ангелов Стоянов от гр. Дулово, 39 г., със средно образование, безпартиен, в момента неработещ и Федя Стефанов Узунов от с. Окорш, община Дулово, 52 г., със средно образование, ветеринарен техник, член на БКП. Останалите лица са с начално и основно образование, безпартийни, между 35 и 55 годишна възраст.

За предотвратяване на по-нататъшната вражеска дейност на засечените лица е сформирана работна група от представители на централните и територи­ални поделения на МВР, имащи отношение към случая. На 3.02.т. г. двете семейства от с. Климент са изведени от страната.

Анализът на наличните данни сочи, че т. н. „турска секция” е неразривно свързана с дейността на структурите в Пловдив и Варна, а оттам и със задгранич­ните центрове на Българската вражеска емиграция. […]
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление
Per. № 1-862. Екз. № ед. 27.03.1989 год.
Информация

Относно: Обстановката сред лицата, възстановили българските си имена, отразена в сведенията от териториалните поделения за периода 17 до 23 март 1989 г.

Съхранявайки относително външно спокойствие, без открити остри националистически прояви, обстановката в районите, населени с преобладаващо преименувано население, крие вътрешно напрежение и дълбока противоречивост. Подобни констатации и оценки предоставят областните управления на МВР в Разград (за Дулово и Исперих), Хасково, Бургас, Варна (за общините Шумен и Каолиново). Неблагоприятни тенденции са доловени в отделни общини на Ловешка област. Сравнително оскъдна е информацията за Пловдивска област.

Влияние върху негативните явления и тенденции продължават да оказват проявите на лидерите и активистите от изградените неформални струккури; турската пропаганда, която през последната седмица даде широка гласност на конференцията на ОИК в Рияд, и започнатото вече повсеместно тълкуване в тези среди на Виенския документ.

Траен остава интересът към „независимите дружества за защита правата на човека“. В тези среди се оформя убеждението, че членството в него е „изява на съпротива срещу възродителния процес“. И форма на борба против осъществяването му. В хода на работата по неутрализиране на формированията е установено, че заявления за членство в т. нар. „турско крило“ в Разградска област са подадени от 190 лица, най-вече от община Дулово. В Разградския клон са постъпили заявления от Варненска област, и обратно. В Хасково са установени нови членове на Пловдивското дружество от Кърджалийски район. Органите на МВР по места провеждат активна профилактична дейност, в резултат от което болшинството от засечените лица са подписали декларации за отказ от членство. Работи се за разколебаване на останалите.

Интерес представлява придобитата в хода на профилактиките оперативна информация за дейността на лидерите и активистите по приобщаване на съмишленици. Подходът е диференциран, съобразно индивидуалните особености, манталитета и въжделенията на кандидатите – на онези, които имат роднини в Турция, се внушава, че членството им осигурява събирането с тях, на останалите – извоюване на права, свободно излизане зад граница, връщане имената и всичко, което ги отличавало като малцинствена категория.

Сред националистически настроените лица от Варненска област е доловено разколебаване във вярата, че „дружеството“ е подходяща форма за реализиране на целите. Споделят се надежди за създаване на ново формирование -„организация за защита правата на малцинствата“. Отговарящите за Варненска област активисти са провели среща с Петър Манолов в Пловдив за уточняване на тактика за поведение и действия, което говори за липсата на ясни концепции по реализирането на програмата. Националисти от Шумен са на мнение, че е време за организиране на групи от по 30-40 човека за активна съпротива, други са на мнение, че не бива да се дава повод за репресии от страна на властите и пр. Гласове за формиране независима структура сред преименувани студенти са доловени в Софийския университет.

Поведението на всички засечени лица е под контрол. Обстановката се владее. Разпространените по места контраслухове имат позитивен ефект. Ефективни са се оказали и проведените оперативни комбинации за респектиране и неутрализиране дейността на формированията на територията на Разградска област, но ръководството на облаството управление на МВР не изключва преминаване на националистически настроените лица към по-законспирирана дейност, за което говори сведение от района на община Бяла – анонимно лице убеждава учител от с. Новград, че е представител на „дружеството“, което в момента е в нелегалност до набирането на достатъчно членове, за да поведе открита борба. (По случая е заведена сигнална преписка.)
[…]
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Строго секретно!
МВР Окръжно управление Per. № 843, екз. №3 03.04. 1989 г. 9000 Варна
МВР-ЦИОУ
Вх. № 4770 от 07.4.89 г.

Информация
Относно: Оперативната обстановка във Варненска област по възродителния процес за периода 24-31 март 1989 година

Значителни изменения в оперативната обстановка във възродителния процес не са настъпили.
По-голямата част от населението с възстановени имена продължава да е изселнически настроено, редовно следи емисиите на западните и турски радиостанции, с подробности знае за дейността на преименуваните членове на Дружеството за защита правата на човека.
Големи надежди се възлагат на демократизиране на реда за задграничните. пътувания и взаимни гостувания, като това се счита за по-добър вариант от изселване в Турция, свързано с трудности по устройването.

В някои среди на преименуваното население се засилва тенденцията към несъгласие с дейността и целите на Дружеството, тъй като това застрашавало демократизацията на обществото и принуждавало властите да предприемат репресивни мерки не само спрямо отделните членове, но и към цялото преименувано население. Постъпиха данни, че в резултат на проведените от органите на ДС мероприятия известните като „местни ръководители“ лица от областта започват да се въздържат от приемане на молби за членуване и предупреждават желаещите, че ще имат неприятности с властите.
[…]
Част от населението с възстановени имена в Шумен смята, че дейността на Дружеството няма да има полза за това население, а ще даде повод за репресии от страна на властите, преценява се, че обществото се демократизира и преименуваните ще получат всякакви свободи, включително и пътуване до Турция.

– Община Каолиново
Обстановката в района остава непроменена, като. се запазват съществуващите изселнически настроения в гр. Каолиново, селата Тодор Икономово, Браничево и др. Търсят се възможности за връзки с близки, живущи в Турция и други страни.
Александър Бенков от с. Климент „секретар“ на Дружеството за този район, започнал да предупреждава желаещите да се запишат при него, че ще имат неприятности с властите и сами ще попречат да получат задгранични паспорти. Съветвал всички да изчакат.
………………………………………………………………………………………………………………………….
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление
Per. № 1-938. Екз. № ед. 23.04.1989 год.

Информация относно: Обстановката сред лицата, възстановили българските си имена, отразени в сведенията от териториалните поделения за периода 24-31 март 1989 год.

Получената в ЦИОУ информация съдържа крайно противоречиви оценки за настроенията и поведението на лицата от тези среди – от изолирани констатации за „уталожване“ на изселническите страсти, внушено разочарование от турската действителност и нежелание дори да се участва в разговори за изселване до сигнали за сложна, криеща тревожни симптоми обстановка, в която зад външното спокойствие се долавя напрежение, динамизъм в негативните настроения, потенциални предпоставки за нови усложнения.

Разградска област. Обстановката в района остава дълбоко комплицирана, с тенденции към трайни негативни тежнения. Отчита се, че за разлика от предходни подобни изменения в обстановката, този път негативните настроения намират пряко отражение върху трудовия ритъм в отделни населени места и колективи. В резултат на подчертано активната антибългарска насоченост на турската пропаганда през последната седмица сред населението е налице объркване и безпокойство. Отзвучалите международни форуми и последвалите ги документи и най-вече речта на Тургут Йозал от 26 март т. г. събудиха нова вълна от надежди за обрат във възродителния процес и предстоящо изселване. „Обещанията“ на турския държавен глава се тълкуват наивно, лековерно, в селските райони се е формирало мнение, че едва ли не предстои създаването на турска автономна област с център Разград, обсъждал се дори вариант за ръководител., подходящ да оглави републиката.

Във вътрешно-политически аспект тема номер едно в коментариите и ‘ вълненията остава дейността на „Дружеството“. Личността Петър Манолов се превръща в своеобразен идол – „българският Йозал“, „баща и майка на преименуваните“, „Христос-спасител“ и пр. Контактите с Пловдив не са пресечени. Пловдивските функционери продължават да дават насоки за противодействие на мерките, взети от органите на МВР. Лидерите от Дулово и близките им стават все по-дръзки. Предприеха кампания за широко разгласяване на „противозаконните мерки“ по отношение членовете на т. нар. „турско крило“. Съпругата на един от дуловските лидери е осъществила телефонна връзка р. „Свободна Европа“, съобщавайки за „претърсвания, обиски, изземване на молби, ограничаване достъпа на лица до лидерите, принудително подписване на декларации за отказ от членство“ и пр. Съдържанието на разговора бе цитирано от вражеската радиостанциия и вече е обект на коментарии, като се акцентира върху „ретроградността и консерватизма в подхода на органите към проблемите на това население“.
Зачестяват случаите на безцеремонно и арогантно държание – на открито партийно събрание в община Попово присъствуващи демонтративно издигнали възгласи „защо се говори, че вБългария няма турци“, „Дайте свобода на този народ!“. В община Разград са отправени закани за повреждане на заглушителните съоръжения. В селища на община Кубрат и в кв. „Медовене“ от първите врати на домакинствата са сваляни табелите с българските имена. Не са рядкост нелоялни прояви сред „наши активисти“ – партийният секретар на с. Бащино подкрепил съществуването на неформални структури; провокирала е националистически настроения активистка на ОФ.

Варненска област. По-голяма част от населението с възстановени имена в района продължава да е изселнически настроено. Неотстъпно следи турската радиопропаганда, не скрива надеждите си за демократизиране на реда за задграничните пътувания, на които се гледа като вариант за напускане на страната, с подробности е информирано за дейността на дружествата, които „принудили властите да предприемат репресивни мерки“. В общинско управление на МВР-Шумен са постъпили данни за започнало разцепление в „мюсюлманското крило на дружеството“. Активни членове от Шуменски регион са проучили възможностите да се отделят и изградят организация с по-ясна и конкретна програма за действие. Провеждат се срещи с крайни националисти от общините Дулово и Хитрино. (Поведението на всички заселени лица е под плътен контрол). Интерес представлява сведение за неформална група от ученици в ЕСПУ в община Венец, която системно се занимава с изучаване на писмен турски език и техниките на бойното изкуство карате. (Предстои профилактика на лицата.)
Хасковска област. През периода в региона не са забелязани остри враждебни прояви, но ръководството на областта отчита скрито напрежение, противоречиви и лабилни настроения в по-голямата част от това население, подхранени най-вече от бързо разпространената мълва за заминаващите за Турция нова група семейства. Интензивно се обсъждат резултатите от Риядската конференция, които събудиха нови надежди за решаване на проблемите. До Държавния съвет са подадени още молби за изселване. От излизащ през ГКПП „Капитан Андреево“ ирански граждани е иззет плик, съдържащ списъци с установъчни данни за повече от 100 души от Разградска област, заедно с адреса, на който трябвало да бъде предаден. Установени са нови 7 лица, подали молби за членство в Пловдивското дружество.

Молби се изпращат и по пощенски канал, подписани със старите имена: „Господин Минев, моля да бъда приет в редовете на Вашето дружество, тъй като Вие най-активно защитавате потъканите от бюрократичния режим в България човешкие права.“ В друго писмо до Минев подателят заявява, че ще „продължават неговото дело до кръв“.

Бургаска област. Относително спокойна обстановка, но настойчиви настроения, като източниците подчертават, че независимо от наличието на трезвомислещи и лоялно настроени лица, преобладаващото мнозинство се вълнува от проблемите и според оперативните източници, „при евентуално по-сериозно отстъпление от страна на властите в посока изселване сред мюсюлманското население“ ще надделее стадното чувство и малцина ще останат. В среди на интелигенти и на по-образовани лица – учители, медицински работници и служители в държавния апарат допуснатите от властите паралелни структури се приемат като подготвящи се дълбоки промени в страната, които неминуемо ще засегнат и мюсюлманите. На отпътувалите от района семейства, изпратени по хуманитарни съображения, се гледа като на „предвестници на нови по-масови изселвания“.
Обстановката в Ловешка и Пловдивска област съхранява в най-общ план елементите на останалите области от гледна точка на настроенията. Не са отбелязани враждебни прояви, трудовият процес протича нормално, но е налице жив интерес към чуждата пропаганда, към проявите на дружеството и бъдещето на възродителния процес. Всички актуални за страната проблеми са предмет на активни коментарии и сред временно пребиваващите, принудително заселени или изтърпяващи наказания лица на територията на Софийска и Михайловградска област.

Анализът на постъпилите данни дава основание за някои обобщения, изводи и прогнози:
– обстановката се владее. С оглед динамичността и комплицираността й в някои райони се налагат екстрени, изпреварващи събитията мерки. След последните изявления на Иозал, а и в навечерието на Парижкия форум може да се очаква ново ескалиране на изселнческите и нациоанлистически настроения и всяко отслабване на бдителността да провокира непредвидени прояви на дързост. В очерталия се на места занижен интерес към активна трудова дейност не са изключени прояви в ущръб на икономиката и ритмичния производствен процес; – интересът към Дружеството, Профсъюз „Подкрепа“, Лигата и др. неформални структори не отзвучава. Има сериозни основания да се очакват нови контакти.

Лидерите и функционерите на дружеството последователно се придържат към програмата за ерозиране съзнанието на това население и приобщаването на нови членове. Предприети са опити за организиране на нелегална работа по „турските крила“. Може да се предположи, че „Дружеството“ ще окаже съдействие и ще насърчи създаването на „собствени формални структури“ в тези среди. Най-новите данни от Разград показват активизиране на интелигенцията (предимно лекари) в организационна и подстрекателска дейност. С оглед на това е наложителна ориентация към разкриване, неутрализиране и разобличаване преди всичко на очерталите се във всяка формална общност лидери;
– Интензивната вражеска пропаганда стимулира открити прояви на национилистически настроения – навсякъде масово се общува на турски език. Не са малко сигналите за организираното му изучаване. Почти неконтролируем е процесът на снабдяване с видеотехника и видеофилми. Касети с турска музика се разпротранява дори сред учащата се младеж. Негативните тенденции в проявите, насочени към съхранение на турската етническа принадлежност се разширяват. В навечерието и по време на предстоящия „рамазан-байрям“ са възможни групови чествания, които лесно могат да се превърнат в протурски сборища или демонстрации;

– На 26 март т. г. радио „Гласът на Турция“ излъчи на турски и в превод на български език интервю с министър-председателя Тургут Йозал. Отговаряйки на въпроси на кореспондент на радиото във връзка с позицията на България към „сънародниците“, той направи кратък преглед на двустранните отношения в последните години, като акцентира върху „нарушеното равновесие в резултат на насилствената асимилаторска кампания“. „Подписаните договори, спогодби, международни документи на Турция с България признават право, компетенция и задължения на нашата страна относно защитата на турско-мюсюлманското население, живеещо в България. Изпълнението на това задължение е международна отговорност и дълг на Турция, която и занапред много по-силно ще продължава дейността си за оказване уважение към съществуването, националната същност, принадлежност и права на сънародниците ни и братя по вяра, живеещи в България 1 – заяви Йозал. По-нататък Йозал припомня, че Виенската конференция е създала някои механизми за проследяване дейността по съблюдаване правата на човека и „ако България не е в състояние да оказва човешко отношение към гражданите си от турски произход, то не бива да пречи на изселването им. Нашето правителство открито е заявило, че сме готови да приемем всички, които пожелаят да дойдат. Турция с правителството си, с народа си, докрай ще проследи това велико хуманно дело.“
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Секретно!
Министерство на вътрешните работи
Централно информационно-организационно управление
Per. № 1-1022 / ед.[инствен] 11.04.1989 год.
Докладвана! (п) Не се чете( 13.04.1989 г.
Информация

Относно: Обстановката сред лицата, възстановили българските си имена, отразена в материалите постъпили в ЦИОУ за периода от 1 до 7.IV. 1989 г.

В настроението и поведението на лицата с въстановени имена, както и в оперативната обстановка по линия на възродителния процес, не са настъпили съществени изменения. Анализът на придобитата информация очертава три основни направления в изводите, направени от териториалните направления: в отделни райони се съхраняват очерталите се в последните седмици тенденции към усложняване, произтичащо от дейността на .Дружеството за защита правата на човека“; доминиращ и водещ фактор в настроенията продължава да бъде перспективата за изселване; като характерен елемент в поведението на масата за индиректно противодействие на възродителния процес се формира демонстрацията на чужда етническа принадлежностт, стремежът да се съхрани турското национално самосъзнание на фона на задълбочаващата се демократизация на обществото.

В резултат на активни и енергични действия на органите на МВР опитът на националистически настроените елементни за създаване на „Демократичната лига за защита на правата на човека“ е пресечен. Ограничен е интересът и към Пловдивското дружество. Овладяно е породеното напрежение в района на Дулово, където продължават успешни профилактични действия по отношение на установените членове на т. нар. „турско крило“, но обстановката непрекъснато се променя. На 1 април 3 лица от община Завет, бивш Разградски окръг, са посетили в Пловдив Петър Манолов и му предали 12 молби за членство. Манолов отчита този факт като актив за Разградски район, обявява единия за пълномощник, другият за секретар, снема автограф от подписите им, дава указания за дейност след завръщането им, насърчава ги да събират нови членове. (С трите лица са проведени разговори в поделение на МВР в Пловдив, а в Разградски район е набелязана профилактична работа и цялостно изясняване на обстановката сред обкръжението им).

През периода се е засилила тенденцията към отлив от членуване в .Дружеството“ и спадане интереса към дейността му във Варненска област, като резултат от комплексното въздействие на три основни причини – активна профилактична дейност на органите, преосмисляне на илюзорната нагласа, че членството е сигурен вариант за изселване, неудовлетвореност на лицата от вражеския контингент от дейността му и стремеж да се създаде друга организация с протурска националистическа насоченост. Редица националисти от община Каолиново продължават да развиват активна дейност за набиране на нови членове. Профилактичните беседи с тях не дават очаквания резултат. В много селища от този район се шири убеждението, че дейността на „Дружеството“ е напълно законна и била в духа на преустройството. Характерен момент е нарастналото разочарование от бездействието на хората на Петър Манолов, за когото вече се формира мнение, че преследва свои интереси. Оперативни източници продължават да сигнализират за съществуване на ориентация към формиране на отделно дружество, което ще работи само за „връщане на потъпканите малцинствени права“.
Все още активен и широк е интересът към .Дружеството“ и сред жители на Хасковска област. Придобита е информация, че Петър Манолов се стреми да подтикне лицата с възстановени имена от Кърджалийски район към формиране на свой, регионален клон на дружеството, като е посочил и лидер, на който могат да се доверят. В същото време е отправил съвет да привлекат в местното фирмирование и лица с традиционни имена, за да не бъдат разобличени като националистическа структура.

Информацията от останалите териториални поделения показва още по-умерен интерес към незаконни структури, скептично отношение към възможностите им да променят нещо в политиката на партията по отношение на тази категория население.
[…]

Advertisements
No comments yet

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: